Juridische kennisgeving

Algemene verkoopvoorwaarden

1.Verkoopvoorwaarden De verkoop van goederen door Credeco sprl wordt uitsluitend beheerst door deze algemene verkoopvoorwaarden. Elk beding in de bestelopdracht van onze klanten, in strijd met deze algemene voorwaarden, wordt als nietig beschouwd. Afwijkingen aan deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Verbintenissen van onze vertegenwoordigers of wederverkopers zijn pas geldig na onze bevestiging. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop, prijswijzigingen door onze leveranciers of binnen de grenzen van de voorraad. Enkel bestellingen geplaatst door de klant en waarvan de aanvaarding schriftelijk bevestigd werd door Credeco sprl zijn de verantwoordelijkheid van Credeco sprl. Een vast bedrag van 15 euro kan worden toegevoegd aan elke bestelling onder 124 euro voor administratieve kosten.

2. Levertijden De levertijd is indicatief, aangezien deze beïnvloed kan worden door derden (leveranciers, vervoerders of onderaannemers), toevallige gebeurtenissen of overmacht. Tenzij anders overeengekomen, is vertraging in de levering geen grond voor weigering of geeft geen aanleiding tot schadevergoeding. De opgegeven levertijd wordt verlengd wanneer de vertraging door de klant wordt veroorzaakt bij het verzenden van zijn documenten of goederen, tekeningen, films, materiaal, e-mails, modellen, bevestigingen of door het retourneren van de gecorrigeerde proeven en de druk- en/of borduuropdracht.

3. Betalingsvoorwaarden. Een minimale aanbetaling van 60% wordt vereist op elke bestelling wanneer deze is bevestigd. Betaling dient te geschieden bij afhaling of aflevering van de goederen onder rembours en zonder korting, tenzij dit schriftelijk door Credeco sprl is aanvaard in de orderbevestiging. De verschuldigde bedragen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 8 % per jaar. Bij gebreke van betaling binnen acht dagen na factuurdatum worden de verschuldigde bedragen bovendien van rechtswege verhoogd met maximaal 15% contractuele boete.

4. Voorwaarden van rechten en eigendom De intellectuele rechten op de werken zijn, naargelang het geval, voorbehouden aan de klant, aan de persoon van wie hij de reproductierechten bezit of aan de maker op wie ons bedrijf een beroep kan doen. De cliënt die een uitvoerings- of reproductieopdracht geeft, wordt geacht daartoe gerechtigd te zijn. Hij aanvaardt, met zijn eventuele opdrachtgevers, alle verantwoordelijkheid ten opzichte van derden en garandeert ons bedrijf van elke aanspraak hierop. Schetsen, typografische composities, computergrafieken, clichés, films, diskettes, plannen, modellen, bromides, projecten, proeven, monsters, dossiers, foto’s, testwerk, borduurwerk, etc., gemaakt door ons bedrijf of haar onderaannemers, blijven eigendom van Credeco sprl.

5.Klachten Om geldig te zijn, moeten alle klachten schriftelijk worden ingediend binnen acht dagen na levering of afhaling. Reclamaties met betrekking tot gebreken die niet op de drukproef met het bewijs en/of het borduurbewijs zijn verbeterd, worden niet in behandeling genomen. De documenten en materialen van de klant, in depot in onze lokalen, zijn het op risico en gevaren van de klant die de nodige kopieën zal maken voor zijn eigen veiligheid. Het gebruik van zelfs maar een deel van de levering houdt automatisch de goedkeuring ervan in. In geen geval kan een klacht worden ingeroepen om de betaling van de factuur uit te stellen of een door de klant aan Credeco sprl verschuldigde factuur te verrekenen met een door Credeco sprl aan de klant verschuldigde factuur. De exacte conformiteit van de te reproduceren kleuren en de vastheid van de inkten en/of draden worden niet gegarandeerd. Voor drukwerk geldt een tolerantie van 10 % minder op de bestelde hoeveelheden. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat in geval van betwisting van welke aard ook, enkel de Rechtbanken van Brussel bevoegd zullen zijn en enkel het Belgisch recht van toepassing zal zijn.

6. Diverse bepalingen In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van de bestelling is de klant een schadevergoeding verschuldigd die wordt vastgesteld op 100% van het bedrag van de geannuleerde bestelling, voor zover de door hem uitgevoerde werkzaamheden nog niet zijn begonnen. In dit laatste geval wordt tussen de partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat de klant als schadevergoeding aansprakelijk is voor het totale bedrag van de geannuleerde bestelling.